Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja

Program predšolske vzgoje je dinamično potovanje skozi pesem, igro, barvo in besedo.

 Izvedbo programa smo zasnovali ustvarjalno, pestro in zanimivo, kar dijakom omogoča izoblikovanje kar najbolj celovite osebnosti, ki bo kos nalogam in izzivom pri tako pomembnem ter zahtevnem delu, kot je vzgoja otrok v predšolskem obdobju.

Poudarek je na pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja, ki omogoča, da dijakinje in dijaki razvijejo strokovnost in spretnosti za uspešno delo. Med drugim se usposabljajo za razumevanje medčloveških odnosov, spopadajo se s praktičnimi primeri na delovnem mestu, ki zahtevajo strokovno znanje za njihovo uspešno reševanje. 

Vzgojiteljice in vzgojitelji morajo slediti novostim na svojem področju, hkrati pa razvijati ustvarjalnost in občutek za estetiko ter neizmerne pedagoške možnosti, ki jih ponuja igra. Pri tem ne smemo pozabiti na pomen ustrezne komunikacije s skupino, posameznimi otroki in seveda s starši. Potrebne izkušnje pridobivajo neposredno v vrtcu s praktičnim usposabljanjem pod strokovnim vodstvom.

 

Namen programa je izoblikovati kar najbolj celovito osebnost, ki bo kos nalogam in izzivom pri tako pomembnem in zahtevnem delu, kot je vzgoja otrok v predšolskem obdobju. 

Didaktični koncept pouka v programu je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave. 

 

V izobraževalnem programu predšolska vzgoja je 320 ur v drugem in tretjem letniku namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni oz. lokalni ravni. Šola glede na potrebe vrtcev, v sodelovanju s socialnimi partnerji, določi cilje kurikula,v katerem bodo dijaki razvijali praktične veščine, razvijali strokovno znanje in ključne kompetence. Znakovno sporazumevanje z malčki in Projektno ustvarjanje.

 

Dijakinje in dijaki so po uspešnem zaključku štiriletnega programa in poklicni maturi usposobljeni za delo oz. zaposlitev, program pa prav tako omogoča, da nadaljujejo študij  na višjih in visokih strokovnih šolah. Uspešno končano šolanje lahko nadgradijo v maturitetnem tečaju in tako z opravljeno maturo nadaljujejo z izobraževanjem tudi na univerzitetnih programih.

 

 

Predmetnik PV

 

GROBI KURIKUL

FINI KURIKUL

 

Načrti ocenjevanja znanja:

NOZ 1.letnik

NOZ 2.letnik

NOZ 3.letnik

NOZ 4.letnik

 

 

KATALOG ZNANJA PRU

KATALOG ZNANJA ZSM