Svet staršev

Za uresničevanje interesov staršev je na šoli oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih.