Svet staršev

Za uresničevanje interesov staršev je na šoli oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. 

 

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20

 

Poslovnik Sveta staršev