Ekonomski tehnik

V programu ekonomski tehnik dajemo poudarek strokovnim modulom, ki omogočajo pridobitev širokih strokovnih znanj s prepletanjem praktičnih znanj in splošnih vsebin.

Poleg gimnazijskega najbolj splošen program, kjer temelji izobraževanje na prepletanju teoretičnih znanj v obliki modulov s poudarkom na praktičnem delu. Ponuja splošno izobrazbo, kjer so izpostavljeni:

  • povezanost med splošnimi in strokovnimi znanji, ki so usklajena z zahtevami tržnega gospodarstva,
  • spodbujanje in razvijanje podjetniške miselnosti, timskega dela, samostojnosti pri delu in inicativnosti,
  • razvijanje informacijskih znanj,
  • strokovna terminologija tujega jezika in
  • poslovno komuniciranje in pravila poslovnega bontona.


Strokovni del programa je sestavljen iz štirih obveznih modulov ter dveh skupin izbirnih modulov.

Izbirni moduli so po vsebini nadgradnja obveznih, kjer je poudarek na uporabi tehničnih znanj v praksi in pridobivanju dodatnih praktičnih izkušenj na izbranem področju. Nudimo več izbirnih modulov: finančno poslovanje, materialno poslovanje, komercialno poslovanje, zavarovalne storitve, bančništvo in neposredno trženje, ki se izvajajo glede na interes dijakov v sodelovanju s podjetji v okolju.  Dijaki pa lahko izberejo tudi modul/predmet: športni management. Preberite si več!

 

Prvi in drugi letnik sta za vse dijake programa enaka, v tretjem in četrtem letniku pa so dijaki usmerjeni v izbirne module.

Strokovni moduli temeljijo na vključenih poklicnih standardih in dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost, v izbirnem delu pa omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde.

Umestitev programa v lokalno okolje nudi odprti del kurikula, ki omogoča svobodno izbiro modulov v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarstvom lokalne skupnosti. Skupaj z uporabniki si  prizadevamo razviti čim kvalitetnejši program, predvsem pa izobraziti kadre, ki se s svojimi sposobnostmi lahko  vključijo v delo v podjetjih.

 

Program vsebuje tudi interesne dejavnosti (IND), ki se delijo na obvezni in izbirni del. 

 

Dijaki izobraževanje v programu ekonomski tehnik zaključujejo s poklicno maturo. Poklicna matura jim omogoča vpis na višje in visoke strokovne šole, lahko pa nadaljujejo v enoletnem programu maturitetnega tečaja in opravijo maturo, s katero se lahko vpišejo na univerzo.

 


Poglejte še: ET skozi oči dijakov in ET skozi oči bivših dijakov!

 

 

Predmetnik Ekonomski tehnik

 

GROBI KURIKUL

FINI KURIKUL

Katalogi znanj - odprti kurikul

 

Načrti ocenjevanja znanja:

NOZ 1.letnik

NOZ 2.letnik

NOZ 3.letnik

NOZ 4.letnik