Projekti

 

EKO ŠOLA

S projektom Ekošola sodelujemo v mednarodnem programu celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namen projekta je, da s posebnimi vsebinami, prepletenimi v vzgojni in izobraževalni program, ter z aktivnim delovanjem v lokalni skupnosti in širše spodbujamo ozaveščenost dijakov o trajnostnem razvoju. 

 

PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE INFRASTRUKTURE IKT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU »SIO 2020«

Cilj programa je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter boljša usposobljenost izobraževalcev z večjo uporabo sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Program vzgojno-izobraževalnim zavodom omogoča sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij ter nakup IKT opreme, prav tako pa tudi razvijanje e-storitve in e-vsebine.

 

 

MEPI – mednarodno priznanje za mlade

Tristopenjski program celostnega osebnega razvoja z razvijanjem mehkih veščin in tehničnih znanj na področju prostovoljstva, športa, strokovnih spretnosti in preživetja v neokrnjeni naravi. Mladi imajo priložnost, da se spopadajo z izzivi, uživajo in so za vložen trud nagrajeni na povsem netekmovalen način.

 

 

DSD I in II – Deutsches Sprachdiplom I und II

Jezikovni certifikat iz nemškega jezika na stopnji B1 (DSD I) in B2/C1 (DSD II), ki ga dijaki lahko pridobijo do konca srednješolskega šolanja.

 

 

INOVATIVNA UČNA OKOLJA, PODPRTA Z IKT, »Pedagogika 1:1« – razvojna šola

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so začeli spreminjati učno okolje v slovenskem prostoru. Omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri kateri gre za razumevanje uporabe mobilnih naprav v podporo različnim učnim strategijam. Projekt uvaja elemente formativnega spremljanja in upošteva razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo, učenje v času in prostoru pa razširja na prostor zunaj učilnic.

 

 

MLADINSKI PARLAMENT Alpske konvencije YPAC

V projektu sodeluje 10 šol iz sedmih alpskih držav z namenom, da udeleženci s simulacijo parlamenta spoznavajo delovanje demokratičnega instrumenta odločanja, in sicer z obravnavo tem Alpske konvencije.

 

 

                   

 

 

 

 

Projekt KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V GIMNAZIJAH »PODJETNOST V GIMNAZIJI«

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.
Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Razvojni projekt POKIT za razvijanje digitalnih kompetenc ter uporabo digitalne tehnologije za  učenje

Cilj projekta je razvijati pedagoško digitalno kompetenco učiteljev na srednjih poklicnih in strokovnih šolah  ter spodbujati smiselno rabo digitalne tehnologije v okviru splošnoizobraževalnih predmetov ter strokovnih modulov.

 

 

Projekt IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Nadaljnji cilj projekta je zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci VIZ-ov, v katere so vključeni otroci priseljenci. 

 

 

Projekt Links4Soils

Namen projekta je urediti in povezati podatkovne zbirke s podatki in informacijami o zemeljskih tleh. Tovrstne informacije so sedaj raztresene po različnih institucijah; povezava je namenjena tudi lokacijam in končnim uporabnikom s strokovnjaki s področja tal ter pripravi namenske informacije o tleh za potrebe različnih sektorjev ter prikazu primera dobrih praks trajnostnega upravljanja in varovanja tal. Dijaki sodelujejo na nekajdnevnem taboru, kjer spoznavajo znanstvene metode preučevanje tal.

 

 

CISCO AKADEMIJA

V CISCO akademiji dijaki spoznajo računalniška omrežja in se jih naučijo konfigurirati po svojih potrebah. 

 
 

Erasmus+ Mobility – mobilnost dijakov in učiteljev SSI

Projekt omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini za dijake strokovnih programov. Našim učiteljem pa omogoča job shadowing - spremljanje dela na delovnem mestu po šolah v tujini in spremljanje njihovih dobrih praks.

 

 

Erasmus + Partnerstvo KA2 - Learn English Through Signs “LETS” 

S partnerji iz Velike Britanije in Poljske razvijamo inovativne metode in materiale za zgodnje poučevanje tujega jezika –angleščine. Za vzgojitelje, učitelje in starše pripravljamo spletno platformo, ki bo vsebovala učna orodja in avdio-video materiale. Z BSL in uporabo učnih materialov ter glasbe bodo naši dijaki približali angleščino otrokom v vrtcih.

 
 

        

Erasmus + Partnerstvo KA2 - Integrating technology in the teaching process, path towards building 21st century skills »ITTP-21CS« 

V sodelovanju s šolami iz Romunije, Portugalske in Turčije razvijamo izbirni kurikul za varstvo narave, ki vključuje uporabo sodobnih tehnologij in učnih metod. Podprt bo z Vodičem dobre prakse z najnovejšimi kompetencami IKT, aplikacijami in pristopi v obdelavi biokemičnih kazalnikov.

 

 

MEDNARODNA IZMENJAVA DIJAKOV – NEMČIJA

Od leta 2005 dalje poteka dijaška izmenjava s  šolo Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium iz nemškega mesta Neustadt an der Weinstraße. 

Z izmenjavo želimo razvijati medkulturno razumevanje in sporazumevanje v tujem jeziku.

 
 

MEDNARODNA IZMENJAVA DIJAKOV - ITALIJA

Šola organizira mednarodno izmenjavo v sodelovanju z italijansko šolo ISIS Raffaello Foresi iz mesta Portoferraio (Elba). V okviru izmenjave izvajamo različne aktivnosti (ekskurzije, delavnice, predavanja), dijaki pa imajo možnost poglobiti in izboljšati svoja jezikovna znanja ter spoznati kulturo gostujoče države. 

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, naš območni koordinator je Izobraževalni zavod Cogitamus.  Projekt se izvaja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja. V šolskem letu 2022-23 je koordinator kampanje na šoli Erika Zabret.