Statusi

Statusi

Dijaki lahko pridobijo poseben status skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

  1. nadarjenemu dijaku,
  2. dijaku športniku,
  3. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
  4. dijaku v primeru kulturnih dejavnosti,
  5. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
  6. v drugih utemeljenih primerih,
  7. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Za podelitev statusa morajo dijak in starši podati vlogo v skladu s pravili. Vlogi morajo priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidna upravičenost vloge.

Na podlagi vloge ter pridobljenega mnenja oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe, ravnatelj sprejme sklep o podelitvi ali zavrnitvi statusa. Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno leto.

Status dijaka športnika
Kdo lahko zaprosi: dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi  in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.   

Status dijaka tekmovalca
Kdo lahko zaprosi: dijak, ki se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni strokovni organ, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja uvrsti.

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje
Kdo lahko zaprosi: dijak, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo veljavne programe oz. po več izobraževalnih programih.

Vloga za pridobitev statusa dijaka športnika
Vloga za pridobitev statusa dijaka tekmovalca
Vloga za pridobitev statusa dijaka, ki se vzporedno izobražuje
Vloga za pridobitev statusa dijaka kulturnika

Vloga za pridobitev statusa raziskovalca

 

Vlogo z dokazili dijaki oddajo razredniku oz. svetovalni službi.