Izbirne vsebine (OIV in IND)

Izbirne vsebine (OIV in IND)

Izbirne vsebine so del predmetnika vseh treh programov. Na gimnaziji so opredeljene kot Obvezne izbirne vsebine (OIV) in na srednji strokovni šoli kot Interesne dejavnosti (IND).

OIV in IND se delijo na:

 • Obvezni del, vključuje vsebine, ki jih je potrebno v šolskem letu obvezno opraviti (vsebine so razvidne iz tabele na povezavi spodaj). Vsebine obveznega dela so predpisane z izobraževalnim programom in jih izvajamo v celoletni organizaciji pouka.
 • Izbirni del, kjer je izbira prosta in se z njimi dopolni število predpisanih ur v posameznem letniku.

  Predpisano število ur za posamezni letnik:
   
  Letnik Gimnazija Ekonomski tehnik Predšolska vzgoja
  1. letnik 90 128 96
  2. letnik 90 64 96
  3. letnik 55 96 128
  4. letnik 30 64 32

 

Na povezavi Krožki si lahko ogledate število ur in mentorje pri posameznem napovedanem krožku.

 

Kot izbirni del OIV in IND se upoštevajo tudi priprave in udeležba na tekmovanjih, ki jih organiziramo na šoli ter izdelava raziskovalne naloge. Dijakom in dijakinjam, ki obiskujejo nižjo ali srednjo glasbeno šolo ali so člani športnih oz. kulturnih društev, se te dejavnosti priznajo kot izbirni del vsebin, če predložijo ustrezna dokazila (potrdilo o opravljenih urah).


Gimnazija - OIV
Ekonomski tehnik - IND
Predšolska vzgoja - IND

videoposnetki