Zgodovina

Zgodovina

Zgodovina Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra je pestra in vsekakor zanimiva.

1945
Ustanovitev nižje/4-letne gimnazije v Kamniku.

1947
Zaradi porasta števila otrok je Občina Kamnik prvič zaprosila Ministrs­tvo za prosveto za odprtje višje/8-letne gimnazi­je.

1949
Vpiše se prva ge­neracija dijakov, kar predstavlja prelomnico za intelektualno, kulturno in družbeno življenje Kamnika.

1953
Prva generacija maturira z dobrim uspehom iz slovenskega in tujega jezika, matematike, zgodovine in izbirnega naravoslovnega predmeta. Med njimi so znani organist prof. Hubert Bergant, dr. Franc Ciber, psihiater v Angelholmu na Švedskem in Lojze Čampa, elektrotehnik in kipar.

1963
Reforma gimnazije v Sloveniji v 4-letno šolo z zaključnim izpitom.

1970
Poimenuje se po generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Širitev na pedagoške in upravno-administrativne programe.

1979
Začetek pouka na novi/današnji lokaciji Novi trg. Sodoben center z 32 učilnicami in 11 kabineti, zgrajen s samoprisevkom, se preimenuje v Izobraževalni center Rudolfa Maistra. Leto kasneje začne obratovati kuhinja.

1981
Z uvedbo usmerjenega izobraževanja so gimnazije ukinjene. Novo ime šole je Srednja ekonomska in naravoslovna šola Rudolfa Maistra, Kamnik. Dograjena je telovadnica.

1995
Po večletnem postopnem ukinjanju usmerjenega izobraževanja prva generacija dijakov gimnazije opravi splošno maturo.

1996
Ustanova se preimenuje v Šolski center Rudolfa Maistra z dvema samostojnima, a tesno povezanima organizacijskima enotama: Gimnazijo in Srednjo ekonomsko šolo.

1998
Splošnemu gimnazijskemu programu se pridruži ekonomska gimnazija.

2002
Po ukinitvi zaključnega izpita v srednjem strokovnem izobraževanju prva generacija dijakov v programu ekonomski tehnik opravi poklicno maturo.

2008
ŠCRM prejme priznanje Društva General Rudolf Maister za prizadevno delo z mladimi za domoljubno vzgojo.

2010
Na Srednji ekonomski šoli s 1. septembrom začetek izvajanja programa predšolske vzgoje, v katerem se dijaki izobražujejo za poklic vzgojitelj/ica predšolskih otrok.

2011
ŠCRM prejme EKO zastavo.

2012
Po sklepu Vlade Republike Slovenije 2. avgusta se Šolski center ukine in reorganizira v enovito šolo z imenom Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra (GSŠRM Kamnik)