Razpis za ravnatelja/ravnateljico šole

Razpis za ravnatelja/ravnateljico šole
SVET GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
Novi trg 41 a


1241 Kamnik

  

razpisuje delovno mesto

  RAVNATELJA / RAVNATELJICE

 Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,  36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12-ZPCP-2D,  Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Kandidat/-ka mora k vlogi priložiti program vodenja šole.

Predvideni nastop mandata bo dne 01. 09. 2016.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo opravljal vsa dela in naloge ravnatelja po ZOFVI.

Pisne prijave z:

  • dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev


(dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, kjer ima kandidat prebivališče, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču, torej izven kraja prebivališča, zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost),

  • program vodenja šole ter

  • CVEuropass
    pošljite v 14 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov:


SVET GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
Novi trg 41 a


1241 Kamnik

z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja – ne odpiraj”.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.