Merila za vpis in rokovnik

Postopek vpisa v srednjo šolo ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole, terminsko razporeditev za prijavo in vpis pa najdete v Rokovniku za vpis.

V pravilniku je določen postopek v primeru omejitve vpisa in izbira kandidatov. Do omejitve vpisa pride v primeru, da se na določen program prijavi večje število kandidatov, kot je razpisanih mest.

Izbira kandidatov se na podlagi Meril za vpis opravi v dveh krogih.

V prvem krogu se izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. V drugem krogu lahko kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Točke, potrebne za vpis v primeru omejitve, se izračunajo na podlagi ocen iz osnovne šole, kot je določeno v tabeli Točke.