Odrasli – programi

 

Stopnja pridobljene izobrazbe: V.

 POGOJI ZA VPIS

Program je javno veljaven, vanj se lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno ali srednjo šolo, ki niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju ali pa se v izbrani program želijo preusmeriti iz gimnazijskega programa ali programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 V izbrani program se lahko vpišete v času vpisa (septembra) ali čez celo šolsko leto, če so v programu še na voljo prosta mesta. Vpis poteka v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (pritličje šole) v času uradnih ur. Ob vpisu je treba poravnati vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. plačilo opravljanja ustreznega števila izpitov po predmetniku v enkratnem znesku ali po dogovoru v dveh obrokih.

Ob vpisu predložite naslednje dokumente (obvezni dokumenti so označeni odebeljeno):

izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,

– spričevala oz. obvestila o uspehu za VSE letnike izobraževanja na programih, ki ste jih do sedaj obiskovali, ali dokazilo o zaključeni osnovni šoli,

potrdila o opravljenih izpitih, – spričevala poklicne ali splošne mature (če ste le-to že opravljali), – potrdila o drugem formalnem ali neformalnem izobraževanju (npr. glasbena šola).

Če ste neposredno pred vpisom na enoto IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH obiskovali redno šolo, morate predložiti tudi izpisnico iz te šole. Spričevalom, izdanim v tujini, morate priložiti uradni prevod.

Kandidat je vpisan, ko predloži vso zahtevano dokumentacijo, prejme osebni izobraževalni načrt, podpiše pogodbo o izobraževanju in plača ceno šolnine oz. določeno vpisnino.

Način izobraževanja

Vpis v naše programe je možen vse leto oziroma do zapolnitve razpisanih prostih mest. Udeležencem ob vpisu izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, ki predstavlja ogrodje za vsebinsko in časovno izpolnjevanje celotnega izobraževanja. Predmetnik je sestavljen tako, da so udeleženci oproščeni ocenjevanja znanja pri predmetih oz. delih izobraževalnega programa, za katere lahko s spričevalom ali drugimi javno-veljavnimi dokumenti dokažejo enakovreden standard znanja.

Povedano po domače: Pred nekaj leti ste obiskovali triletno srednjo šolo in uspešno končali dva letnika. V tem primeru vam ni treba še enkrat opravljati predmetov, ki ste jih tedaj že opravili, na primer slovenščine za prvi in drugi letnik, zgodovine, … . Opravljate samo tiste splošne predmete, ki jih v prejšnji šoli niste opravili, ter vse strokovne za program ekonomski tehnik.

Ob vpisu si udeleženci izberejo način izobraževanja, in sicer izbirajo med organiziranim modelom in samoizobraževanjem. Če izberete organizirani model, obiskujete predavanja oz. skupinske konzultacije ter nato opravljate izpite v rednih izpitnih rokih. Pri samoizobraževanju pa se po programu iz osebnega izobraževalnega načrta na izpite pripravljate sami, opravljate pa jih v času izrednih izpitnih rokov. Koledar le-teh za celo šolsko leto objavimo septembra.

Predavanja so organizirana preko celega šolskega leta v pozno popoldanskih in večernih urah. Za posamezen predmet jih izvajamo, če je dovolj interesentov, v nasprotnem primeru izvedemo skupinske in/ali individualne konzultacije.Informacije o datumih oz. začetkih posameznih predavanj, konzultacij  in izpitov dobite v pisarni IO, vpisane udeležence pa o tem obveščam tudi osebno z elektronsko pošto.

Udeležba na predavanjih ni obvezna, vendar zelo priporočamo čim pogostejšo prisotnost. Poleg lažjega učenja prinašajo še druge prednosti, kot so večja obveščenost, opravljanje delnih izpitov, kontakt s predavateljem, možnost aktivnega sodelovanja, izmenjava mnenj, oblikovanje zapiskov itd.

Predavanja in konzultacije organiziramo ob delavnikih med 16. in 21. uro oz. tudi drugače po dogovoru s posamezno skupino, če je to zanjo ugodneje. Po dogovoru v oblikovanih skupinah lahko organizirane oblike izobraževanja potekajo tudi v času šolskih počitnic.

IZPITI

Izpite lahko udeleženci opravljajo v rednih in izrednih rokih. Vrstni red predavanj, ki jih poslušajo, ter izpitov, ki jih nato opravljajo, si lahko izberejo sami, zagotovo pa pri tem velja upoštevati smiselnost nadgrajevanja vsebine. To pomeni, da lahko na primer v enem šolskem letu opravite obveznosti za več kot en letnik. S prosto izbiro omogočamo, da lahko udeleženci izobraževanje prilagodijo svojemu prostemu času oz. zahtevam službe. Tako tudi časovno niste vezani na točno določeno šolsko leto, pač pa lahko obveznostiopravljate, kot je za vas najugodneje.

REDNI IZPITNI ROKI so tisti, ki jih predavatelji določijo ob koncu predavanj oz. skupinskih konzultacij za posamezni predmet/modul. Udeležijo se jih lahko udeleženci, ki so se predavanj oz. konzultacij udeleževali.

Koledar IZREDNIH IZPITNIH ROKOV objavimo na začetku šolskega leta za vse mesece aktualnega šolskega leta.

Za vsak izpit mora kandidat nujno izpolniti PRIJAVNICO.

To velja za REDNE in IZREDNE izpitne roke. Prijavnice so na voljo v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, na spletni strani šole pod zavihkom ODRASLI/OBRAZCI, v tajništvu šole ter fotokopirnici v pritličju. Izpit brez prijavnice je NEVELJAVEN.

Na posameznem izrednem izpitnem roku lahko kandidati opravljajo največ 2 izpita po lastni izbiri. Za vsak izpit je treba oddati prijavnico do določenega datuma v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH v času uradnih ur. Prepoznih prijav ne moremo upoštevati.

Nadzorni učitelj lahko od kandidata pred opravljanjem izpita zahteva identifikacijski dokument.

OCENJEVANJE

Izpiti so pisni in/ali ustni. Kriterije ocenjevanja znanja določijo strokovni aktivi znotraj andragoškega zbora.Za udeležence izobraževanja veljajo Pravila ocenjevanja znanja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so objavljena v šolski publikaciji in na spletni strani.

ODJAVA IZPITA

Če se kandidat izpita, na katerega se je prijavil, ne more udeležiti, se mora odjaviti najpozneje 2 dni pred izpitom. Če se ne odjavi in se izpita ne udeleži, je enako, kot da ga ne bi opravil. V tem primeru zapadeta izpitni rok in plačilo.

NEOPRAVLJANJE IZPITOV

V primeru, da kandidat 6 mesecev ne opravlja nobenega izpita in se ne udeležuje ostalih izobraževalnih aktivnosti ter nas o vzroku neaktivnosti ne obvesti, ga po preteku navedenega časa s predhodnim obvestilom izključimo iz nadaljnjega izobraževanja.

POKLICNA MATURA

Šolanje na smeri PREDŠOLSKA VZGOJA se zaključi s POKLICNO MATURO. Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo trikrat letno – v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. K poklicni maturi se kandidati prijavijo v pisarni izobraževanja odraslih ali v tajništvu do določenega roka, ki je vsakič pravočasno objavljen. Pred februarskim in junijskim rokom izvajamo priprave na poklicno maturo. Junijske priprave so namenjene tudi kandidatom, ki poklicno maturo opravljajo avgusta.

Poklicna matura je sestavljena iz štirih izpitnih enot, in sicer:

 1. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)
 2. VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA (pisno in ustno)
 3. TUJ JEZIK ali MATEMATIKA (pisno in ustno)
 4. IZPITNI NASTOP Z ZAGOVOROM

Če ste predhodno že opravljali poklicno ali splošno maturo, se vam priznata prva in tretja izpitna enota, opravljate pa drugo in četrto.

Pogoji za prijavo na poklicno maturo so:

 • opravljeni VSI izpiti po predmetniku;
 • poravnane VSE finančne obveznosti;
 • pravočasno (do objavljenega datuma) oddana projektna naloga (2 zvezana izvoda) s potrdilom o opravljenih dveh konzultacijah pri mentorju;
 • opravljeno usposabljanje pri delodajalcih;
 • plačilo poklicne mature.

ODJAVA POKLICNE MATURE

Če se kandidat poklicne mature ne more udeležiti, se mora PISNO odjaviti najpozneje tri dni pred prvim pisnim izpitom ali do določenega datuma, ki ga objavimo. Odjavni obrazec lahko dobite v pisarni Izobraževanja odraslih.

LITERATURA

Naši predavatelji so izdelali skripte za večino predmetov. Udeleženci imajo tudi dostop do spletnih učilnic za posamezne predmete. Pripravljene skripte si kandidati lahko izposodijo v pisarni izobraževanja odraslih, poleg tega jim je na razpolago tudi dobro založena šolska knjižnica.

PREDMETNIK – PREDŠOLSKA VZGOJA

Način plačila

Ob vpisu zaračunavamo del šolnine, ki vključuje vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. dva izpita. Preostale obroke oz. izpite udeleženci plačujejo mesečno oz. ob opravljanju izpitov, število le-teh pa izhaja iz izobraževalne pogodbe, ki jo sklenemo na osnovi osebnega izobraževalnega načrta in izbranega načina izobraževanja.Informacije o višini plačil najdete v ceniku.

Povedano po domače: Če smo vam s predmetnikom določili, da morate do zaključka opraviti na primer 12  predmetov, to pomeni, da vam bomo 10 naslednjih mesecev pošiljali položnice na določeni znesek (glej cenik), se pravi – vsak mesec en predmet, prvi in drugi  obrok pa ste poravnali že ob vpisu. S plačilom položnice imate plačano predavanje iz posameznega predmeta in dvakratno opravljanje izpita iz istega predmeta. Če udeleženec izpita v drugo ne opravi, tretji in vse nadaljnje izpite plača dodatno po ceniku za opravljanje izpitov.

Udeleženci se ob vpisu lahko odločijo za samoizobraževanje, kar pomeni, da ne obiskujejo predavanj, opravljajo le izpiteza posamezne predmete po predmetniku. V tem primeru ob vpisu plačate del šolnine, ki vključuje vpisnino in stroške dveh izpitov (cenik),  ostale izpite pa plačujete sproti ob opravljanju.

Stopnja pridobljene izobrazbe: V.

 POGOJI ZA VPIS

Program je javno veljaven, vanj se lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno ali srednjo šolo, ki niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju ali pa se v izbrani program želijo preusmeriti iz gimnazijskega programa ali programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 V izbrani program se lahko vpišete v času vpisa (septembra) ali čez celo šolsko leto, če so v programu še na voljo prosta mesta. Vpis poteka v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (pritličje šole) v času uradnih ur. Ob vpisu je treba poravnati vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. plačilo opravljanja ustreznega števila izpitov po predmetniku v enkratnem znesku ali po dogovoru v dveh obrokih.

Ob vpisu predložite naslednje dokumente (obvezni dokumenti so označeni odebeljeno):

izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,

– spričevala oz. obvestila o uspehu za VSE letnike izobraževanja na programih, ki ste jih do sedaj obiskovali, ali dokazilo o zaključeni osnovni šoli,

potrdila o opravljenih izpitih, – spričevala poklicne ali splošne mature (če ste le-to že opravljali), – potrdila o drugem formalnem ali neformalnem izobraževanju (npr. glasbena šola).

Če ste neposredno pred vpisom na enoto IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH obiskovali redno šolo, morate predložiti tudi izpisnico iz te šole. Spričevalom, izdanim v tujini, morate priložiti uradni prevod.

Kandidat je vpisan, ko predloži vso zahtevano dokumentacijo, prejme osebni izobraževalni načrt, podpiše pogodbo o izobraževanju in plača ceno šolnine oz. določeno vpisnino.

 

Način izobraževanja

Vpis v naše programe je možen vse leto oziroma do zapolnitve razpisanih prostih mest. Udeležencem ob vpisu izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, ki predstavlja ogrodje za vsebinsko in časovno izpolnjevanje celotnega izobraževanja. Predmetnik je sestavljen tako, da so udeleženci oproščeni ocenjevanja znanja pri predmetih oz. delih izobraževalnega programa, za katere lahko s spričevalom ali drugimi javno-veljavnimi dokumenti dokažejo enakovreden standard znanja.

Povedano po domače: Pred nekaj leti ste obiskovali triletno srednjo šolo in uspešno končali dva letnika. V tem primeru vam ni treba še enkrat opravljati predmetov, ki ste jih tedaj že opravili, na primer slovenščine za prvi in drugi letnik, zgodovine, … . Opravljate samo tiste splošne predmete, ki jih v prejšnji šoli niste opravili, ter vse strokovne za program ekonomski tehnik.

Ob vpisu si udeleženci izberejo način izobraževanja, in sicer izbirajo med organiziranim modelom in samoizobraževanjem. Če izberete organizirani model, obiskujete predavanja oz. skupinske konzultacije ter nato opravljate izpite v rednih izpitnih rokih. Pri samoizobraževanju pa se po programu iz osebnega izobraževalnega načrta na izpite pripravljate sami, opravljate pa jih v času izrednih izpitnih rokov. Koledar le-teh za celo šolsko leto objavimo septembra.

Predavanja so organizirana preko celega šolskega leta v pozno popoldanskih in večernih urah. Za posamezen predmet jih izvajamo, če je dovolj interesentov, v nasprotnem primeru izvedemo skupinske in/ali individualne konzultacije. Informacije o datumih oz. začetkih posameznih predavanj, konzultacij  in izpitov dobite v pisarni IO, vpisane udeležence pa o tem obveščam tudi osebno z elektronsko pošto.

Udeležba na predavanjih ni obvezna, vendar zelo priporočamo čim pogostejšo prisotnost. Poleg lažjega učenja prinašajo še druge prednosti, kot so večja obveščenost, opravljanje delnih izpitov, kontakt s predavateljem, možnost aktivnega sodelovanja, izmenjava mnenj, oblikovanje zapiskov itd.

Predavanja in konzultacije organiziramo ob delavnikih med 16. in 21. uro oz. tudi drugače po dogovoru s posamezno skupino, če je to zanjo ugodneje. Po dogovoru v oblikovanih skupinah lahko organizirane oblike izobraževanja potekajo tudi v času šolskih počitnic.

 

IZPITI

Izpite lahko udeleženci opravljajo v rednih in izrednih rokih. Vrstni red predavanj, ki jih poslušajo, ter izpitov, ki jih nato opravljajo, si lahko izberejo sami, zagotovo pa pri tem velja upoštevati smiselnost nadgrajevanja vsebine. To pomeni, da lahko na primer v enem šolskem letu opravite obveznosti za več kot en letnik. S prosto izbiro omogočamo, da lahko udeleženci izobraževanje prilagodijo svojemu prostemu času oz. zahtevam službe. Tako tudi časovno niste vezani na točno določeno šolsko leto, pač pa lahko obveznosti opravljate, kot je za vas najugodneje.

 

REDNI IZPITNI ROKI so tisti, ki jih predavatelji določijo ob koncu predavanj oz. skupinskih konzultacij za posamezni predmet/modul. Udeležijo se jih lahko udeleženci, ki so se predavanj oz. konzultacij udeleževali.

Koledar IZREDNIH IZPITNIH ROKOV objavimo na začetku šolskega leta za vse mesece aktualnega šolskega leta.

Za vsak izpit mora kandidat nujno izpolniti PRIJAVNICO.

To velja za REDNE in IZREDNE izpitne roke. Prijavnice so na voljo v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, na spletni strani šole pod zavihkom ODRASLI/OBRAZCI, v tajništvu šole ter fotokopirnici v pritličju. Izpit brez prijavnice je NEVELJAVEN.

 

Na posameznem izrednem izpitnem roku lahko kandidati opravljajo največ 2 izpita po lastni izbiri. Za vsak izpit je treba oddati prijavnico do določenega datuma v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH v času uradnih ur. Prepoznih prijav ne moremo upoštevati.

Nadzorni učitelj lahko od kandidata pred opravljanjem izpita zahteva identifikacijski dokument.

OCENJEVANJE

Izpiti so pisni in/ali ustni. Kriterije ocenjevanja znanja določijo strokovni aktivi znotraj andragoškega zbora.Za udeležence izobraževanja veljajo Pravila ocenjevanja znanja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so objavljena v šolski publikaciji in na spletni strani.

 

ODJAVA IZPITA

Če se kandidat izpita, na katerega se je prijavil, ne more udeležiti, se mora odjaviti najpozneje 2 dni pred izpitom. Če se ne odjavi in se izpita ne udeleži, je enako, kot da ga ne bi opravil. V tem primeru zapadeta izpitni rok in plačilo.

 

NEOPRAVLJANJE IZPITOV

V primeru, da kandidat 6 mesecev ne opravlja nobenega izpita in se ne udeležuje ostalih izobraževalnih aktivnosti ter nas o vzroku neaktivnosti ne obvesti, ga po preteku navedenega časa s predhodnim obvestilom izključimo iz nadaljnjega izobraževanja.

 

POKLICNA MATURA

Šolanje na smeri EKONOMSKI TEHNIK se zaključi s POKLICNO MATURO. Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo trikrat letno – v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. K poklicni maturi se kandidati prijavijo v pisarni izobraževanja odraslih ali v tajništvu do določenega roka, ki je vsakič pravočasno objavljen. Pred februarskim in junijskim rokom izvajamo priprave na poklicno maturo. Junijske priprave so namenjene tudi kandidatom, ki poklicno maturo opravljajo avgusta.

Poklicna matura je sestavljena iz štirih izpitnih enot, in sicer:

 1. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)
 2. GOSPODARSTVO (pisno in ustno)
 3. TUJ JEZIK ali MATEMATIKA (pisno in ustno)
 4. IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

Če ste predhodno že opravljali poklicno ali splošno maturo, se vam priznata prva in tretja izpitna enota, opravljate pa drugo in četrto.

 

Pogoji za prijavo na poklicno maturo so:

 • opravljeni VSI izpiti po predmetniku;
 • poravnane VSE finančne obveznosti;
 • pravočasno (do objavljenega datuma) oddana projektna naloga (2 zvezana izvoda) s potrdilom o opravljenih dveh konzultacijah pri mentorju;
 • opravljeno usposabljanje pri delodajalcih;
 • plačilo poklicne mature.

ODJAVA POKLICNE MATURE
Če se kandidat poklicne mature ne more udeležiti, se mora PISNO odjaviti najpozneje tri dni pred prvim pisnim izpitom ali do določenega datuma, ki ga objavimo. Odjavni obrazec lahko dobite v pisarni Izobraževanja odraslih.

 

LITERATURA

Naši predavatelji so izdelali skripte za večino predmetov. Udeleženci imajo tudi dostop do spletnih učilnic za posamezne predmete. Pripravljene skripte si kandidati lahko izposodijo v pisarni izobraževanja odraslih, poleg tega jim je na razpolago tudi dobro založena šolska knjižnica.

PREDMETNIK – EKONOMSKI TEHNIK

 

Način plačila

Ob vpisu zaračunavamo del šolnine, ki vključuje vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. dva izpita. Preostale obroke oz. izpite udeleženci plačujejo mesečno oz. ob opravljanju izpitov, število le-teh pa izhaja iz izobraževalne pogodbe, ki jo sklenemo na osnovi osebnega izobraževalnega načrta in izbranega načina izobraževanja.  Informacije o višini plačil najdete v ceniku.

Povedano po domače: Če smo vam s predmetnikom določili, da morate do zaključka opraviti na primer 12  predmetov, to pomeni, da vam bomo 10 naslednjih mesecev pošiljali položnice na določeni znesek (glej cenik), se pravi – vsak mesec en predmet, prvi in drugi  obrok pa ste poravnali že ob vpisu. S plačilom položnice imate plačano predavanje iz posameznega predmeta in dvakratno opravljanje izpita iz istega predmeta. Če udeleženec izpita v drugo ne opravi, tretji in vse nadaljnje izpite plača dodatno po ceniku za opravljanje izpitov.

Udeleženci se ob vpisu lahko odločijo za samoizobraževanje, kar pomeni, da ne obiskujejo predavanj, opravljajo le izpite za posamezne predmete po predmetniku. V tem primeru ob vpisu plačate del šolnine, ki vključuje vpisnino in stroške dveh izpitov (cenik),  ostale izpite pa plačujete sproti ob opravljanju.

Stopnja pridobljene izobrazbe: V.

 

POGOJI ZA VPIS

Program je javno veljaven, vanj se lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno ali srednjo šolo, ki niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju ali pa se v izbrani program želijo preusmeriti iz gimnazijskega programa ali programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 

V izbrani program se lahko vpišete v času vpisa (septembra) ali čez celo šolsko leto, če so v programu še na voljo prosta mesta. Vpis poteka v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (pritličje šole) v času uradnih ur. Ob vpisu je treba poravnati vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. plačilo opravljanja ustreznega števila izpitov po predmetniku v enkratnem znesku ali po dogovoru v dveh obrokih.

 

Ob vpisu predložite naslednje dokumente (obvezni dokumenti so označeni odebeljeno):

izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,

– spričevala oz. obvestila o uspehu za VSE letnike izobraževanja na programih, ki ste jih do sedaj obiskovali, ali dokazilo o zaključeni osnovni šoli,

potrdila o opravljenih izpitih, – spričevala poklicne ali splošne mature (če ste le-to že opravljali), – potrdila o drugem formalnem ali neformalnem izobraževanju (npr. glasbena šola).

Če ste neposredno pred vpisom na enoto IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH obiskovali redno šolo, morate predložiti tudi izpisnico iz te šole. Spričevalom, izdanim v tujini, morate priložiti uradni prevod.

Kandidat je vpisan, ko predloži vso zahtevano dokumentacijo, prejme osebni izobraževalni načrt, podpiše pogodbo o izobraževanju in plača ceno šolnine oz. določeno vpisnino.

 

Način izobraževanja

 

Vpis v naše programe je možen vse leto oziroma do zapolnitve razpisanih prostih mest. Udeležencem ob vpisu izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, ki predstavlja ogrodje za vsebinsko in časovno izpolnjevanje celotnega izobraževanja. Predmetnik je sestavljen tako, da so udeleženci oproščeni ocenjevanja znanja pri predmetih oz. delih izobraževalnega programa, za katere lahko s spričevalom ali drugimi javno-veljavnimi dokumenti dokažejo enakovreden standard znanja.

Povedano po domače: Pred nekaj leti ste obiskovali triletno srednjo šolo in uspešno končali dva letnika. V tem primeru vam ni treba še enkrat opravljati predmetov, ki ste jih tedaj že opravili, na primer slovenščine za prvi in drugi letnik, zgodovine, … . Opravljate samo tiste splošne predmete, ki jih v prejšnji šoli niste opravili, ter vse strokovne za program ekonomski tehnik.

Ob vpisu si udeleženci izberejo način izobraževanja, in sicer izbirajo med organiziranim modelom in samoizobraževanjem. Če izberete organizirani model, obiskujete predavanja oz. skupinske konzultacije ter nato opravljate izpite v rednih izpitnih rokih. Pri samoizobraževanju pa se po programu iz osebnega izobraževalnega načrta na izpite pripravljate sami, opravljate pa jih v času izrednih izpitnih rokov. Koledar le-teh za celo šolsko leto objavimo septembra.

Predavanja so organizirana preko celega šolskega leta v pozno popoldanskih in večernih urah. Za posamezen predmet jih izvajamo, če je dovolj interesentov, v nasprotnem primeru izvedemo skupinske in/ali individualne konzultacije. Informacije o datumih oz. začetkih posameznih predavanj, konzultacij  in izpitov dobite v pisarni IO, vpisane udeležence pa o tem obveščam tudi osebno z elektronsko pošto.

Udeležba na predavanjih ni obvezna, vendar zelo priporočamo čim pogostejšo prisotnost. Poleg lažjega učenja prinašajo še druge prednosti, kot so večja obveščenost, opravljanje delnih izpitov, kontakt s predavateljem, možnost aktivnega sodelovanja, izmenjava mnenj, oblikovanje zapiskov itd.

Predavanja in konzultacije organiziramo ob delavnikih med 16. in 21. uro oz. tudi drugače po dogovoru s posamezno skupino, če je to zanjo ugodneje. Po dogovoru v oblikovanih skupinah lahko organizirane oblike izobraževanja potekajo tudi v času šolskih počitnic.

 

IZPITI

Izpite lahko udeleženci opravljajo v rednih in izrednih rokih. Vrstni red predavanj, ki jih poslušajo, ter izpitov, ki jih nato opravljajo, si lahko izberejo sami, zagotovo pa pri tem velja upoštevati smiselnost nadgrajevanja vsebine. To pomeni, da lahko na primer v enem šolskem letu opravite obveznosti za več kot en letnik. S prosto izbiro omogočamo, da lahko udeleženci izobraževanje prilagodijo svojemu prostemu času oz. zahtevam službe. Tako tudi časovno niste vezani na točno določeno šolsko leto, pač pa lahko obveznosti opravljate, kot je za vas najugodneje.

 

REDNI IZPITNI ROKI so tisti, ki jih predavatelji določijo ob koncu predavanj oz. skupinskih konzultacij za posamezni predmet/modul. Udeležijo se jih lahko udeleženci, ki so se predavanj oz. konzultacij udeleževali.

Koledar IZREDNIH IZPITNIH ROKOV objavimo na začetku šolskega leta za vse mesece aktualnega šolskega leta.

Za vsak izpit mora kandidat nujno izpolniti PRIJAVNICO.

To velja za REDNE in IZREDNE izpitne roke. Prijavnice so na voljo v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, na spletni strani šole pod zavihkom ODRASLI/OBRAZCI, v tajništvu šole ter fotokopirnici v pritličju. Izpit brez prijavnice je NEVELJAVEN.

 

Na posameznem izrednem izpitnem roku lahko kandidati opravljajo največ 2 izpita po lastni izbiri. Za vsak izpit je treba oddati prijavnico do določenega datuma v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH v času uradnih ur. Prepoznih prijav ne moremo upoštevati.

Nadzorni učitelj lahko od kandidata pred opravljanjem izpita zahteva identifikacijski dokument.

OCENJEVANJE

Izpiti so pisni in/ali ustni. Kriterije ocenjevanja znanja določijo strokovni aktivi znotraj andragoškega zbora.Za udeležence izobraževanja veljajo Pravila ocenjevanja znanja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so objavljena v šolski publikaciji in na spletni strani.

 

ODJAVA IZPITA

Če se kandidat izpita, na katerega se je prijavil, ne more udeležiti, se mora odjaviti najpozneje 2 dni pred izpitom. Če se ne odjavi in se izpita ne udeleži, je enako, kot da ga ne bi opravil. V tem primeru zapadeta izpitni rok in plačilo.

 

NEOPRAVLJANJE IZPITOV

V primeru, da kandidat 6 mesecev ne opravlja nobenega izpita in se ne udeležuje ostalih izobraževalnih aktivnosti ter nas o vzroku neaktivnosti ne obvesti, ga po preteku navedenega časa s predhodnim obvestilom izključimo iz nadaljnjega izobraževanja.

 

 

POKLICNA MATURA

Šolanje na smeri GASTRONOMIJA IN TURIZEM se zaključi s POKLICNO MATURO. Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo trikrat letno – v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. K poklicni maturi se kandidati prijavijo v pisarni izobraževanja odraslih ali v tajništvu do določenega roka, ki je vsakič pravočasno objavljen. Pred februarskim in junijskim rokom izvajamo priprave na poklicno maturo. Junijske priprave so namenjene tudi kandidatom, ki poklicno maturo opravljajo avgusta.

Poklicna matura je sestavljena iz štirih izpitnih enot, in sicer:

 1. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)
 2. GASTRONOMIJA INTURIZEM S PODJETNIŠTVOM (pisno in ustno)
 3. TUJ JEZIK ali MATEMATIKA (pisno in ustno)
 4. IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

Če ste predhodno že opravljali poklicno ali splošno maturo, se vam priznata prva in tretja izpitna enota, opravljate pa drugo in četrto.

 

Pogoji za prijavo na poklicno maturo so:

 • opravljeni VSI izpiti po predmetniku;
 • poravnane VSE finančne obveznosti;
 • pravočasno (do objavljenega datuma) oddana projektna naloga (2 zvezana izvoda) s potrdilom o opravljenih dveh konzultacijah pri mentorju;
 • opravljeno usposabljanje pri delodajalcih;
 • plačilo poklicne mature.


ODJAVA POKLICNE MATURE
Če se kandidat poklicne mature ne more udeležiti, se mora PISNO odjaviti najpozneje tri dni pred prvim pisnim izpitom ali do določenega datuma, ki ga objavimo. Odjavni obrazec lahko dobite v pisarni Izobraževanja odraslih.

 

LITERATURA

Naši predavatelji so izdelali skripte za večino predmetov. Udeleženci imajo tudi dostop do spletnih učilnic za posamezne predmete. Pripravljene skripte si kandidati lahko izposodijo v pisarni izobraževanja odraslih, poleg tega jim je na razpolago tudi dobro založena šolska knjižnica.

PREDMETNIK – GASTRONOMIJA IN TURIZEM

 

Način plačila

Ob vpisu zaračunavamo del šolnine, ki vključuje vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. dva izpita. Preostale obroke oz. izpite udeleženci plačujejo mesečno oz. ob opravljanju izpitov, število le-teh pa izhaja iz izobraževalne pogodbe, ki jo sklenemo na osnovi osebnega izobraževalnega načrta in izbranega načina izobraževanja.  Informacije o višini plačil najdete v ceniku.

Povedano po domače: Če smo vam s predmetnikom določili, da morate do zaključka opraviti na primer 12  predmetov, to pomeni, da vam bomo 10 naslednjih mesecev pošiljali položnice na določeni znesek (glej cenik), se pravi – vsak mesec en predmet, prvi in drugi  obrok pa ste poravnali že ob vpisu. S plačilom položnice imate plačano predavanje iz posameznega predmeta in dvakratno opravljanje izpita iz istega predmeta. Če udeleženec izpita v drugo ne opravi, tretji in vse nadaljnje izpite plača dodatno po ceniku za opravljanje izpitov.

Udeleženci se ob vpisu lahko odločijo za samoizobraževanje, kar pomeni, da ne obiskujejo predavanj, opravljajo le izpite za posamezne predmete po predmetniku. V tem primeru ob vpisu plačate del šolnine, ki vključuje vpisnino in stroške dveh izpitov (cenik),  ostale izpite pa plačujete sproti ob opravljanju.

Z dolgoletnimi izkušnjami in visoko usposobljenimi predavatelji izvajamo tečaje naslednjih JEZIKOV:

 •     angleščina
 •     nemščina
 •     italijanščina
 •     francoščina
 •     ruščina

OBLIKE TEČAJEV IN TRAJANJE:

 •     STOPENJSKI (1. do 5. stopnja), 45 in 90 ur
 •     OBNOVITVENI, 30 ali 45 ur
 •     KONVERZACIJSKI, 30 ur

ŠTEVILO TEČAJNIKOV V POSAMEZNI SKUPINI:

 •     stopenjski tečaji 6 do 12 tečajnikov
 •     obnovitveni tečaji 6 do 12 tečajnikov
 •     konverzacijski tečaji 5 do 8 tečajnikov

VPIS in CENE:

Vpis in informacije od septembra naprej v pisarni izobraževanja odraslih (01-830-32-28). Cene tečajev so določene s cenikom. Cene vključujejo davek in veljajo za posameznega udeleženca na tečaju v naših prostorih. Tečaje izvajamo, če je za posameznega prijavljeno najmanj 10 udeležencev. Ceno za zaključene skupine pri nas ali pri naročniku oblikujemo v dogovoru z naročnikom. V tem primeru lahko število ur in vsebino prilagodimo potrebam in željam naročnika.

OPIS PROGRAMOV:

STOPENJSKI TEČAJI: Sistematično so razdeljeni od 1.(začetne) stopnje do 5., to je najvišje stopnje pred konverzacijsko, ki tečajnika pripravi na izpit iz aktivnega znanja ali drugih mednarodnih izpitov.

1. STOPNJA: To je začetni tečaj in je namenjen udeležencev brez predznanja. V tečaju si pridobijo osnove slovnice in besednega zaklada, kar omogoča komuniciranje v preprostih situacijah. Izbrali smo učbenike in program, ki poudarja praktičnost. Tečajniki se že na samem začetku soočajo s konkretnimi situacijami, prisiljeni so, da se pogovarjajo med seboj in z učiteljem ter tako spoznavajo nov jezik in s tem kulturo narodov, ki ta jezik govorijo. Tečaj traja 45 ali 90 izobraževalnih ur.

2., 3., 4. in 5. STOPNJA: Tečajniki postopno osvajajo in razširjajo svoja slovnična znanja in besedni zaklad. Pridobljeno znanje nekako ustreza srednješolski jezikovni izobrazbi. Poudarek je na ustnem komuniciranju, pri tem pa seveda ne zanemarjamo tudi pisnega izražanja in zapletenejših slovničnih struktur. Tečaj traja 45 ali 90 izobraževalnih ur.

OBNOVITVENI TEČAJ: Namenjen je vsem, ki želijo sistematično in izčrpno obnoviti slovnico. Je odlična priprava na izpit Certificate in English ter za izpit iz aktivnega znanja nemščine ali angleščine. Tečaj traja 30 izobraževalnih ur.

KONVERZACIJSKI TEČAJ: To je najvišja stopnja jezikovnega izobraževanja. Ob tuji strokovni literaturi, izbranih besedilih iz časopisov, literarnih del, televizijskih in radijskih oddaj izpopolnjujemo znanje pogovorne, poslovne, tehnične in druge angleščine ali nemščine. Tečaj vodijo tujci. Tečaj traja 30 izobraževalnih ur.

Računalniške tečaje najrajši organiziramo v naših prostorih, saj so za to primerno opremljeni, na posebno željo pa jih lahko izvajamo tudi v  prostorih naročnika. Naše tečaje vodijo izkušeni predavatelji, ki se tudi sami nenehno izpopolnjujejo, saj je to predvsem na tem področju še kako pomembno. Skrbimo tudi za ustrezno opremo in programe, da so vedno aktualni in sledijo tehničnemu razvoju in standardom. Tečaje računalništva, ki se odvijajo v naših prostorih, načeloma organiziramo dvakrat letno: v jesensko-zimskem terminu ter v spomladanskem. Za zaključene skupine pa jih lahko izvajamo v času, ki ustreza naročniku.

Tečaji praviloma trajajo 25 izobraževalnih ur. Obseg in vsebino najdete v opisu posameznega tečaja. Opis programa navadno služi kot osnova, pri izvajanju pa smo pozorni predvsem na predznanje, želje in potrebe tečajnikov. Vsebino tečaja po potrebi prilagajamo tako, da omogočimo pridobitev tistega znanja, ki ga tečajniki najbolj potrebujejo.

Organiziramo naslednje tečaje:
ZAČETNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ (25-urni tečaj)
OFFICE – WORD 2007 ali 2010 (25-urni začetni tečaj)
OFFICE – WORD 2007 ali 2010 (25-urni nadaljevalni tečaj)
OFFICE – EXCEL 2007 ali 2010(25-urni začetni tečaj)
OFFICE – EXCEL 2007 ali 2010 (25-urni nadaljevalni tečaj)
OFFICE – ACCESS 2007 ali 2010 (25-urni začetni tečaj)
OFFICE – ACCESS 2007 ali 2010 (25-urni nadaljevalni tečaj)

Cene tečajev so določene s cenikom . Cene vključujejo davek in veljajo za posameznega udeleženca na tečaju v naših prostorih. Tečaje izvajamo, če se prijavi vsaj 10 udeležencev.

Vpis in informacije od septembra naprej v pisarni izobraževanja odraslih (01-830-32-28).

SOMATIKA na GSŠRM

Somatika (v grščini soma pomeni telo) je izraz za različne metode in pristope, ki nas učijo zavestnega gibanja, dihanja, drže telesa in nasploh življenja, če želimo čim pogosteje izklopiti svojega avtomatskega pilota in živeti znotraj svojega telesa «tu in sedaj». Življenje postane tako bolj lahkotno, igrivo in zavestno.
Somatika je najbolj učinkovita pri dolgotrajno utrujenih in togih mišicah ter trdem in bolečem gibanju. Somatske vaje pripomorejo k lajšanju različnih kroničnih bolečin in napetosti. Blažijo ali odpravljajo bolečine v hrbtu, kolkih, kolenih in stopalih. Pomagajo pri slabi drži in odpravljajo bolečine, ki so posledica nesreč ali poškodb in ponavljajočih gibov. Somatske vaje fizično niso naporne, zato so primerne za širok krog ljudi vseh starosti.
S somatskimi vajami se učimo novih gibalnih vzorcev, pomagajo nam sprostiti kronične mišične napetosti brez klasičnega raztezanja, ki je lahko včasih tudi neučinkovito ali celo škodljivo. Ob redni vadbi z zavestnim gibanjem in vajami opazimo, da so telesne in psihične napetosti med seboj povezane veliko bolj, kot si sprva predstavljamo.

 Z enostavnimi in prijetnimi somatskimi gibi oz. vajami lahko sami izkustveno spoznamo, da se lahko ob povečanju telesnega zavedanja in zavestne uporabe gibanja razmeroma hitro telesno in duševno sprostimo.

Somatskim vajam in somatskemu gibanju bomo dodajali tudi elemente čuječnosti oz. zavedanja sedanjega trenutka brez presojanja.

Na somatske urice, ki se bodo začele oktobra, se lahko prijavite

 • preko e-maila: ziga.repansek@gssrm.si
  ali
 • pokličete pisarno IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH na številko: 01-830-32-28.

O točnem datumu in uri začetka ter opremi, ki jo boste potrebovali na vadbi, vas bomo obvestili preko elektronske pošte ali telefona.

O voditelju delavnic: Gibanje me je privlačilo že od otroštva. Sprva me je najbolj pritegnila košarka, ki sem jo kasneje več let profesionalno igral v 1. slovenski ligi. Ob tem sem svoja znanja o gibanju poglabljal na Fakulteti za šport. Toda številne poškodbe že v času športne kariere in po njej so me neprestano opozarjale, da kljub strokovni izobrazbi prof. športa in različnim nazivom kot so trener, vaditelj in učitelj ne nadziram najbolj učinkovito svojega gibanja. Sčasoma sem se navadil na nedoločljivo tenzijo, napetost in zakrčenost v telesu, ki me je s časoma vodila tudi do operacij in posledično neštetih rehabilitacij, fizioterapij, bownovih terapij, masaž, vadb v fitnes in rehabilitacijskih centrih ter toplicah. Lahkotnosti bivanja in uživanja v gibanju pa je bilo iz leta v leto manj.

Ves čas sem nekje v sebi verjel, da obstaja način, s katerim bi lahko omilil in odpravil napetost, zakrčenost ter bolečine. Po naključju sem odkril Klinično somatiko in se hitro odločil, da je to prava metoda zame. Ob tem sem pričel spoznavati in raziskovati tudi druge somatske tehnike, ki pa vse temeljijo na samoopazovanju in samozaznavanju ter so v osnovi neagresivne metode vadbe. Vrnil sem se nazaj v telo in svoje občutke. Na novo sem pričel odkrivati gibanje in ga povezoval s svojim predhodnim znanjem.

Največja vrednost somatskih vaj je v tem, da si sčasoma lahko pomagaš sam. Verjamem, da s pomočjo somatike lahko postaneš gospodar svojega telesa in življenja ter si povrneš lahkotnost gibanja.

Vesel bom, če bom lahko svoje znanje posredoval naprej.

Žiga Repanšek, prof. športne vzgoje in učitelj somatskih gibov po AEQ metodi 1. Stopnje

 © 2018 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra.